Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2012

oh-agnes
2839 e0aa 500

Reposted fromeuler euler via1901 1901
oh-agnes
Reposted fromtwice twice via1901 1901
oh-agnes
oh-agnes
- Trzy dni - rzekła - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni.
Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Marek Hłasko "Ósmy Dzień Tygodnia"
Reposted fromptak ptak via1901 1901
oh-agnes
0893 31d9
Reposted fromjustthewayyouare justthewayyouare via1901 1901
oh-agnes
 Robert Smith
Reposted fromBlackMelancholy BlackMelancholy via1901 1901
oh-agnes
Wydaje mi się, że najlepszym i najpewniejszym kamuflażem jest naga i szczera prawda. Tak się dziwnie składa że nikt w nią nie wierzy.
— Max Frisch "Biedermann i podpalacze"
Reposted fromsaphirka saphirka via1901 1901
oh-agnes
9843 4e7c
Reposted fromtwice twice via1901 1901
oh-agnes
5162 6113
Reposted fromszicko szicko via1901 1901
oh-agnes
Im bardziej jesteś nikim, tym bardziej pragniesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.
— Jacek Piekara, "Młot na czarownice"
Reposted fromorelh orelh via1901 1901
oh-agnes
7349 4e63
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn via1901 1901
oh-agnes
oh-agnes
6809 341e
Reposted fromedgith edgith via1901 1901
oh-agnes
2317 25eb
Reposted fromirmelin irmelin via1901 1901
oh-agnes
2934 7655
Reposted fromedgith edgith vianirvana nirvana

April 01 2012

oh-agnes
0058 9f74
Reposted frommotylkowa motylkowa via1901 1901
oh-agnes
7957 197b
Reposted fromappreciation appreciation via1901 1901
oh-agnes
7371 4c2f
oh-agnes
4554 8f97
Reposted fromzorza zorza via1901 1901
oh-agnes
Reposted fromlouve louve via1901 1901
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl